بانوان دارت انداز مخابراتی مقام سوم رنکینگ جهانی را کسب کردند

font-family: 'yekan';