مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در باره قبض های تلفن این دوره و مبلغ اضافه توضیح داد

font-family: 'yekan';