برگزاری جلسه کمیسیون فنی مراکز تلفنی ناحیه ۲ شیراز

font-family: 'yekan';