دیدار مدیرمخابرات منطقه فارس با مسئولین شرکت ارتباطات سیار

font-family: 'yekan';