مخابرات منطقه فارس در سالروز خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران برگزار کرد:کوهپیمایی بزرگ خانوادگی

font-family: 'yekan';