برگزاری جلسه بررسی پیشرفت پروژه فاز ۷ ارتباطات سیار در استان فارس

font-family: 'yekan';