گزارش تصویری حضور مهندس روزگار، مدیر مخابرات منطقه فارس در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان فارس

font-family: 'yekan';