مجهز شدن سراسر فارس به نسل جدید پهنای باند

font-family: 'yekan';