دیدار مهندس روزگار مدیر مخابرات منطقه فارس با نماینده مردم شریف شهرستان های سپیدان در مجلس شورای اسلامی

font-family: 'yekan';