اثبات خطرناک بودن پرتوهای ساطع شده از دکل های مخابراتی نیاز به تحقیقات بیشتری دارد

font-family: 'yekan';