قدرت اله محمدی سرپرست اداره مخابرات شهرستان فیروزآباد شد.

font-family: 'yekan';