دیدار مدیر مخابرات منطقه فارس با مدیر کل ثبت احوال استان فارس

font-family: 'yekan';