مدیر مخابرات منطقه فارس: اساتید دانشگاه برای آموزش پرسنل به مخابرات می آیند.

font-family: 'yekan';