برگزاری دوره آموزشی امنیت ملی سطح یک در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';