افتتاح پروژه های مخابراتی شهرستان داراب با حضور مهندس روزگار مدیر مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';