حضور پر شور کارکنان مخابرات منطقه فارس در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه

font-family: 'yekan';