قدردانی کانون بازنشستگان مخابرات منطقه فارس از مهندس روزگار، مدیر منطقه

font-family: 'yekan';