تقدیر رئیس کل دادگستری استان فارس از مهندس روزگار، مدیر مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';