قطع موقت ارتباط تلفن همراه در برخی شهرستان های استان فارس

font-family: 'yekan';