اختلال در ارتباط خطوط تلفن همراه در سطح استان فارس

font-family: 'yekan';