تقدیر مدیر کل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس از عبدالحسین باقری پور کارشناس اداره بازرسی

font-family: 'yekan';