مهندس علیرضا حیدرپور به عنوان سرپرست اداره مخابرات شهرستان گراش معرفی شد.

font-family: 'yekan';