تقدیر اتحادیه انجمن های اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه از مهندس روزگار، مدیر مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';