آغاز پویش جایگزینی قبض الکترونیکی به جای قبض کاغذی در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';