مدیر مخابرات منطقه فارس در پایان سال ۹۵ از کارکنان پرتلاش خود تقدیر نمود

font-family: 'yekan';