تقدیر فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثاراله (ع) شیراز از مهندس روزگار، مدیر مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';