برگزاری جلسه بررسی بودجه عملیاتی مخابرات منطقه فارس در سال ۱۳۹۶

font-family: 'yekan';