وداع با شکوه با همکاران مخابراتی

font-family: 'yekan';