مهندس بیدخام: زیرساخت های مخابراتی برای انتخابات فراهم است.

font-family: 'yekan';