صعود غرور آفرین تیم کوهنوردی مخابرات منطقه فارس به قله مرتفع آیلند پیک

font-family: 'yekan';