تبیین سیاست های کلان شرکت مخابرات ایران و برنامه های مالی سال ۱۳۹۶ مخابرات منطقه فارس دراولین جلسه کمسیون فنی شهرستان ها

font-family: 'yekan';