برگزاری جلسه توجیهی انتخابات در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';