آمادگی کامل مخابرات منطقه فارس درروز برگزاری انتخابات

font-family: 'yekan';