مهندس روزگار، مدیر مخابرات منطقه فارس دردیدار با اصحاب رسانه: تانوما پروژه شاخص شرکت مخابرات ایران در سطح کشور در سال جاری می باشد.

font-family: 'yekan';