شرایط پرداخت کارشناسان پیمانکار مخابرات ایران بهبود می یابد

font-family: 'yekan';