شعار سال ۹۶ شرکت مخابرات ایران انتخاب شد ” همراه با مشتری ، همگام با فناوری “

font-family: 'yekan';