برگزاری سمینار آموزشی ترابرد پذیری ویژه دفاتر پیشخوان دولت در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';