دکتر واعظی: انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عامل نزدیک شدن مردم و حاکمیت است

font-family: 'yekan';