وزیر ارتباطات: شرکت مخابرات، ایجاد اشتغال در حوزه IT را در اولویت قرار دهد

font-family: 'yekan';