برگزاری همایش مدیران مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';