مهندس روزگار در مصاحبه با روزنامه خبر جنوب: اتصال یک طرفه خطوط مشترکین بدهکار تلفن ثابت

font-family: 'yekan';