مهندس علی اطمینان، مدیر مخابرات مرکز استان، به عنوان مدیر نمونه شهرستان شیراز انتخاب شد.

font-family: 'yekan';