کسب مقام دوم مسابقات قهرمانی شطرنج کارگران استان فارس استان توسط همکار مخابراتی

font-family: 'yekan';