برگزاری مراسم قرعه کشی جوایز طرح “قبض الکترونیکی تلفن ثابت”در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';