مهندس روزگار، مدیر مخابرات منطقه فارس در جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه فارس:

font-family: 'yekan';