حضور مدیر شبکه شرکت مخابرات ایران و مشاور مدیرعامل و مجری پروژه FTTH در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';