تقدیر مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس از مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';