برگزاری پیاده روی بزرگ خانوادگی پرسنل بسیجی مخابرات منطقه فارس به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

font-family: 'yekan';