بازدید مهندس تبادار، استاندار فارس از غرفه مخابرات منطقه فارس در نمایشگاه ویژه هفته پژوهش

font-family: 'yekan';