اهدا جوایزپویش جایگزینی قبض الکترونیکی با قبض کاغذی تلفن ثابت به ۸۰ نفر از برندگان همزمان با میلاد خاتم الانبیا محمد مصطفی(ص) و سلاله پاک و مطهرش امام جعفر صادق (ع)

font-family: 'yekan';